Rýchle a pružné riešenia pre každého
Našim cieľom sú trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všetci naši klienti boli spokojní.

GDPR

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)


PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno, právna forma: AVEC trade SK, s.r.o.
Sídlo: Predmestská 1335/19, 010 01 Žilina
IČO: 44 823 274
Telefón: +421 (0)41 56 52 140
E-mail: info@avectrade.sk

So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obracať, a to písomnou formou, osobne alebo elektronicky na e-mailovej adrese, na Prevádzkovateľa. Ako Prevádzkovateľ Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov nasledovne:

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie, prax

na tieto účely:

predzmluvné vzťahy v procese prijímania do pracovného pomeru vrátane výberového konania a pracovnej zmluvy

na základe právneho rámca:

Zákonník práce.


Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

po dobu 5 rokov a podľa registratúrneho plánu.


Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dotknutá osoba máte právo:

- na prístup k svojim údajom,
- na opravu osobných údajov,
- na vymazanie osobných údajov,
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať spracúvanie osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
- podať podnet na začatie konania na Úrad.


Poskytovanie osobných údajov je:

zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou na uzavretie zmluvy, pri neposkytnutí osobných údajov nebude možné zmluvu uzavrieť ani viesť Vás ako uchádzača o zamestnanie.


Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


AVEC trade SK, s.r.o.

 Máte otázku?